Adatkezelési tájékoztató

A XXXIX.Fadd-Dombori Triatlon Fesztivál

SPORTOLNA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

 

A SPORTOLNA SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ( adószám: 19238337-1-17, székhely: 7100 SZEKSZÁRD, ALLENDE UTCA 32.) (a
továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.